Powrót

Umowy ramowe o współpracy IT

14 listopada 2023, 12:51

Umowy ramowe o współpracy IT

 

 

PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym.


Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy z sektora IT, które posiadają następujące kompetencje:


1.    Programista Oracle
• dobra znajomość RDMBS Oracle – projektowanie struktur, optymalizacja;
• znajomość transformacji XML, JSON przy użyciu bazy danych, PL/SQL;
• testowanie jednostkowe procedur (np. utPLSQL);
• dostarczanie zmian db poprzez narzędzia (np. flyway, dbmaintain);
• Doświadczenie w rozwiązaniach klastrowych, replikacjach.


2.    Programista Java
• programowaniu w języku Java – Spring Framework, JEE;
• znajomość relacyjnych baz danych;
• umiejętność tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych (jUnit);
• znajomość podstawowych wzorców projektowych.


3.    Programista Frontend
• Angular 2/7, TypeScript, HTML5, lub Javascript;
• znajomość REST API, Json;
• umiejętność tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych (jUnit);
• znajomość podstawowych wzorców projektowych.


4.    Specjalista ds. Integracji Systemów
• doświadczenie w integracji systemów (np. przy użyciu ESB, Message Brokers);
• praca ze standardami SOA, REST, SOAP, JMS, CDM;
• zapewnienie bezpieczeństwa w integracji;
• tworzenie testów automatycznych i mock-up’ów;
• znajomość podstawowych wzorców integracyjnych;
• doświadczenie w rozwiązaniach integracyjnych zapewniających High Availability.


5.    Inżynier DevOps
• znajomość produktów HashiCorp: Vault, Consul;
• znajomość platform konteneryzacji (HashiCorp Nomad/Kubernetes);
• umiejętność „docker image development”;
• znajomość systemów Linux (preferowany RHEL);
• znajomość sed, awk, python, ruby;
• umiejętność „rpm development”, “bash scripting”;
• znajomość narzędzi do wsparcia procesów CI/CD (Jenkins, Gitlab CI, Nexus, Ansible);
• znajomość serwerów HTTP Reverse Proxy (NGINX, Apache, Fabio);
• wiedza z zakresu zabezpieczenia serwerów aplikacyjnych, systemów operacyjnych (OWASP, ModSecurity, SELinux);
• znajomość protokołów/standardów: TCP/IP, HTTP, SSL/TLS, PKI, x.509;
• wiedza z zakresu implementacji procesów zapewnienia bezpieczeństwa dla systemów i aplikacji;
• umiejętność pracy jako członek zespołu projektowego;
• wymagane doświadczenie budowa / wdrożenie / rozwój platformy konteneryzacji;
• wdrożenie orkiestratorów konteneryzacji;
• budowa rozwiązań konteneryzacji działających multi-site;
• implementacja stosu technologicznego CI/CD;
• tworzenie dokumentacji z wykorzystaniem MS Visio, EnterpriseArchitect, Confluence;
• znajomość serwerów aplikacyjnych (Wildfly, JBoss EAP, Oracle Weblogic);
• umiejętność pracy z narzędziami do obsługi zadań (JIRA);
• wiedza na temat Linuxa, znajomość Shel’a;
• znajomość podstawowych wzorców integracyjnych;
• automatyzacja deployment’u – np. Ansible Tower, Puppet.


6.    Programista Machine Learning / AI
• doświadczenie w praktycznym wdrożeniu AI;
• doświadczenie w implementacji algorytmów optymalizujących.


7.    Programista Automatyzacji Systemowych (RPA)
• programowanie między innymi w Python, Java, SQL, .Net, VBA;
• znajomość co najmniej jednego z narzędzi AutomationAnywhere, Blue Prism, UiPath, Workfusion.


8.    Tester IT
• doświadczenie w testowaniu aplikacji w procesie (opracowanie planu testów i scenariuszy testowych, prowadzenie testów, zgłaszanie niezgodności, retesty);
• prowadzenie wewnętrznych testów akceptacyjnych (FAT), testów regresyjnych, testów akceptacyjnych z użytkownikiem UAT;
• praca z narzędziami do obsługi procesu testów (np. xRay, SilkTest);
• praca z narzędziami do automatyzacji testów (np. Selenium, GatLing, JMeter);
• testowanie wydajności, bezpieczeństwa.


9.    Konsultant ds. Wdrożeń IT
• doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT;
• doświadczenie w analizie funkcjonalnej, prowadzeniu szkoleń, testach akceptacyjnych;
• doświadczenie w konfigurowaniu systemu zgodnie z procesami klienta;
• znajomość baz danych, SQL, narzędzi raportowych;
• znajomość UML.


10.   Analityk biznesowy
• doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami;
• doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych;
• doświadczenie w analizie systemowa;
• znajomość uml;
• praca w Agile.


11. Analityk danych
• udokumentowane doświadczenie w architekturze danych i modelowaniu danych;
• doświadczenie w analizie statystycznej i profilowaniu danych;
• doświadczenie w analizie jakości danych;
• doświadczenie w konsolidacji danych;
• rozumienie relacji i zależności między danymi;
• umiejętność programowania Python / R.


12. Specjalista ds. integracji danych
• ekspert w dziedzinie integracji danych;
• doświadczenia z obszaru jakości danych i migracji;
• znajomość procesów ETL (ang. extract, transformation, load) oraz narzędzi ETL;
• umiejętność programowania Python / R.


13. Developer Sharepoint
• co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na SharePoint, w tym opracowywanie rozwiązań z wykorzystaniem C# i ASP.NET;
• znajomość HTML, JavaScript, CSS;
• doświadczenie w korzystaniu z usług internetowych przy użyciu SOAP, REST (XML, JSON);
• bardzo dobra znajomość administracji i konfiguracji SharePoint w wersji 2013 i nowszych;
• doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań na platformę SharePoint z wykorzystaniem wbudowanych komponentów;
• dobra znajomość technologii uzupełniających, takich jak: SharePoint Designer, MS Report Builder, Windows Server, MS Exchange Server, MS SQL Server, AD, ADFS, PowerShell.


14. Administrator Systemów Atlassian
• doświadczenie w pracy z narzędziami firmy Atlassian – JIRA (Core/Software/Serwice Desk) i Confluence w zakresie rozwoju utrzymania systemów;
• umiejętności administrowania narzędziami JIRA (Core/Software/Serwice Desk) i Confluence na poziomie instalacji, konfiguracji;
• doświadczenie w korzystaniu z wtyczek między innymi: AIO Reports,  ScriptRunner;
• doświadczenie w tworzenie zapytań w oparciu o JQL i SQL;
• podstawowa umiejętność modelowania procesów biznesowych;
• podstawowa znajomość systemu Linux;
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną.


15. Programista Access
• budowanie aplikacji na bazie Access.


16. Konsultant / programista IBM Maximo
• znajomość IBM Maximo;
• doświadczenie w customazacji aplikacji Maximo – baza danych, aplikacje, wyrażenia warunkowe, centra startow;
• doświadczenie w integracji – SOAP, REST, xml, xsd, struktury danych;
• doświadczenie w programowaniu w języku Java, JavaScript;
• doświadczenie w raportowaniu – SQL, BIRT, Cognos;
• konfiguracja i administracja serwerem IBM Websphere.


17. Programista aplikacji rozpływu mocy
• doświadczenie w praktycznym wdrożeniu aplikacji obliczających rozpływ mocy u operatora   systemu elektroenergetycznego (OSD lub OSP);
• doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT.

 

18. Programista/Architekt Power BI
• Znajomość technologii Power BI;
• Znajomość technologii Reporting Services;
• Znajomość relacyjnych baz danych;
• Umiejętność Tworzenia architektury rozwiązań Power BI.

 

19. Projektant / programista hurtowni  danych SAP BW

• doświadczenie w projektowaniu analiz na hurtowni danych,

• dobra znajomość hurtowni SAP BW (wersja 7.4),

• doświadczenie w programowaniu w języku ABAP,

• doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi eksploracji danych (Business Objects, BEx)

 

20. Programista Mozel Fico Express

​• doświadczenie w modelowaniu matematycznym problemów optymalizacyjnych; 

• znajomość środowiska FICO - Xpress Optimization Suite;

• umiejętność programowania w języku Mozel;

• znajomość formatu MPS. 

 

21. TEST MANAGER

• komunikacja i prowadzenie zespołu testerów (planowanie, koordynacja,  egzekucja);

• znajomość metod analizy wymagań biznesowych, technik tworzenia testów oraz ich egzekucji;

• znajomość języków programowania obiektowego (co najmniej 1);

• znajomość co najmniej jednego frameworka BDD do testów automatycznych (Serenity BDD + Cucumber );

• znajomość BDD/TDD jego praktycznego zastosowania, implementacji w istniejących zespołach;

• znajomość metodologii projektowania dsdm;

• znajomość technik agile;

• doświadczenie w zarządzaniu i organizacji testów E2E z uwzględnieniem weryfikacji testów dla aktualnych i nowych przypadków użycia (use cases);

• doświadczenie z obszaru testów manualnych oraz implementacji testów automatycznych;

• doświadczenie w pracy z narzędziami JIRA, Confluence oraz Xray/Zephyr/testrail (opcjonalnie);

• komercyjne doświadczenie w pracy z aplikacjami bazodanywymi Oracle;

• doświadczenie w komunikacji z zespołem zarządzającym;

• umiejętność wdrażania oraz egzekwowania zadań między różnymi zespołami;

• praktyczna umiejętność tworzenia strategii oraz dokumentów testów.

 

22. Administrator / konsultant IBM Filenet P8 / Filenet Content Manager

• znajomość IBM Filenet P8 / Filenet Content Manager;

• doświadczenie w instalacji, konfiguracji i administracji repozytorium dokumentów;

• doświadczenie w integracji repozytorium dokumentów z innymi systemami;

• doświadczenie we wdrażaniu procesu zarządzania dokumentacją.

 

23. Big Data

• Opracowanie rozwiązań z zakresu Big Data na potrzeby projektów;

• Weryfikacja i rekomendacja architektury i technologii z obszarów: baz danych, frameworków programistycznych, protokołów i systemów przesyłu danych, orkiestracji procesów na potrzeby projektów;

• Usługi programistyczne Backend i Frontend, w tym również z wykorzystaniem infrastruktury Wykonawcy.

 

24. Specjalista ds. konfiguracji sprzętowej (partycje logiczne AIX, SUN, Vmware, KVM)

• znajomość SQL;

• konfiguracja baz danych Oracle i masowego ładowania do bazy Oracle;

• znajomość technologii : AIX, SUN, Intel (Vmware, KVM).

 

25. Deweloper/Administrator IBM BPM/BAW

• Wdrażanie zmian na środowiska rozwojowe, testowe i produkcyjne;

• Utrzymanie i monitoring dostępności i wydajności środowisk;

• Automatyzacja prac administratorskich;

• Optymalizacja konfiguracji serwerów;

• Analiza i rozwiązywanie błędów i problemów na utrzymywanych środowiskach;

• Wiedza w zakresie architektury SOA;

• Doświadczenie w optymalizacji wydajności IBM BPM Process Server i Process Center;

• Doświadczenie z Process Center and Process Portal, Process Admin, Process Inspector, BPM REST UI.

 

26. Projektant / Programista platformy Siemens Mendix

• doświadczenie w projektowaniu modelu aplikacji www i mobilnych w oparciu o platformę Mendix,

• doświadczenie w konfiguracji i rozszerzaniu programistycznym aplikacji www i mobilnej w oparciu o platformę Mendix;

• doświadczenie w integracji rozwiązań opartych na platformie Mendix z zewnętrznymi komponentami;

• doświadczenie w analizie i poprawie wydajności;

• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla programistów i administratorów platformy Mendix;

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Do nawiązania współpracy ramowej z nami nie jest wymagane pokrycie wszystkich wyżej wymienionych kompetencji.
Jeśli dysponują Państwo innymi niż wymienione kompetencje z sektora IT prośba o wykazanie ich w ofercie.


Wymagania formalne, niezbędne w procesie podpisania umowy ramowej o współpracy:
1. Złożenie oferty biznesowej.
2. Udokumentowanie kompetencji w postaci:
• referencji, wykazu zrealizowanych przez wykonawcę projektów w okresie ostatnich 3 lat
• CV pracowników obejmujące ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe
• wypełnienie załącznika nr2 - Podsumowanie kompetencji - Umowy Ramowe IT.xlsx
3. Udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym dotyczącej kwestii zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, otwarcia postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Zarząd firmy.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej za pomocą listu, osobiście lub poczty elektronicznej na adres:

 

PSE Innowacje sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 132,
02-305 Warszawa
tel. +48 22 242 13 02
e-mail:  wspolpraca.innowacje@pse.pl

 

Ogłoszenie jest bezterminowe.
Oferty będą rozpatrywane do 14 dni od chwili wpływu.