Powrót

Umowy ramowe dot. współpracy z zakresu analiz, badań i nowych technologii

13 listopada 2023, 10:56

Umowy ramowe dot. współpracy z zakresu analiz, badań i nowych technologii

 

PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii, rozwiązań rynkowych i informatycznych w sektorze elektroenergetycznym, wspierając w tych obszarach operatora sieci przesyłowej - PSE S.A.

 

Z uwagi na charakter świadczonych usług, często badawczo-rozwojowy lub ekspercki, jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami i jednostkami naukowymi mogącymi nas wesprzeć w realizacji zadań i prac projektowych.

 

Zapraszamy i zachęcamy do współpracy wszystkie instytucje oraz organizacje posiadające kompetencje wpisujące się w zakres naszej działalności, skupiającej się wokół następujących obszarów:

 

Obiekty i standaryzacja rozwiązań SEE

 • Rozwiązania techniczne i zarządzanie obiektami SEE
 • Modelowanie i analizy warunków pracy obiektów
 • Analizy skutków rozwiązań standaryzacyjnych
 • Wdrażanie regulacji technicznych

Sterowanie SEE

 • Regulacja i stabilność SEE
 • Automatyki systemowe i stacyjne
 • Systemy wspomagania decyzji dyspozytorskich
 • Modelowanie i analizy warunków pracy SEE

Planowanie i rozwój SEE

 • Wystarczalność i niezawodność SEE
 • Długoterminowe analizy ekonomiczno-techniczne rozwoju SEE
 • Optymalizacja rozwoju SEE w perspektywie długoterminowej
 • Analizy skutków społecznych rozwoju SEE

Transformacja biznesowa

 • Modelowanie i analizy procesów biznesowych
 • Budowa i rozwój modeli rynków SEE
 • Wdrażania regulacji rynkowych
 • Monitorowanie mechanizmu bilansowania

Big Data, prognozowanie i optymalizacja

 • Hub narzędziowy do analiz Big Data
 • Metodyki i narzędzia do prognozowania
 • Metodyki i narzędzia do optymalizacji
 • Rozwiązania akwizycji, organizacji i przetwarzania danych

 

Szkolenia eksploatacyjne i dyspozytorskie

BIM

 • Programowanie ArcGis
 • Usługi konsultant BIM
 • Modelowanie/Projektowanie BIM
 • Terrain Laser Scanning
 • Doradztwo prawne ds. BIM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Warunkiem formalnym możliwości rozpoczęcia współpracy jest podpisanie umowy ramowej, dostępnej i możliwej do pobrania na witrynie internetowej PSE Innowacje.

 

Do nawiązania współpracy ramowej z nami nie jest wymagane pokrycie wszystkich wyżej wymienionych kompetencji.
Jeśli dysponują Państwo innymi niż wymienione kompetencje z sektora IT prośba o wykazanie ich w ofercie.
Wymagania formalne, niezbędne w procesie podpisania umowy ramowej o współpracy:
1. Złożenie oferty biznesowej.
2. Udokumentowanie kompetencji w postaci:
• referencji, wykazu zrealizowanych przez wykonawcę projektów w okresie ostatnich 3 lat,
• CV pracowników obejmujące ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe
• wypełnienie załącznika nr 2 - Podsumowanie kompetencji - Umowy Ramowe BIR.xlsx
3. Udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym dotyczącej kwestii zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, otwarcia postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Zarząd firmy.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wypełnienie ankiety RODO Załącznik nr 5 - Ankieta_ środki techniczne i organizacyjne ochrony danych stosowane przez podmiot przetwarzający.

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej za pomocą listu, osobiście lub poczty elektronicznej na adres:

 

PSE Innowacje sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 132,
02-305 Warszawa
tel. +48 22 242 13 02
e-mail:  wspolpraca.innowacje@pse.pl

 

Ogłoszenie jest bezterminowe.
Oferty będą rozpatrywane do 14 dni od chwili wpływu.