Powrót

Umowy ramowe o współpracy IT

3 października 2019, 12:51

Umowy ramowe o współpracy IT
 
PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym.
 
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i osoby z sektora IT, które posiadają następujące kompetencje:
 
1.    Programista Oracle
• dobra znajomość RDMBS Oracle – projektowanie struktur, optymalizacja;
• znajomość transformacji XML, JSON przy użyciu bazy danych, PL/SQL;
• testowanie jednostkowe procedur (np. utPLSQL);
• dostarczanie zmian db poprzez narzędzia (np. flyway, dbmaintain);
• Doświadczenie w rozwiązaniach klastrowych, replikacjach;
 
2.    Programista Java
• programowaniu w języku Java – Spring Framework, JEE;
• znajomość relacyjnych baz danych;
• umiejętność tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych (jUnit);
• znajomość podstawowych wzorców projektowych;
 
3.    Programista Frontend
• Angular 2/7, TypeScript, HTML5, lub Javascript;
• znajomość REST API, Json;
• umiejętność tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych (jUnit);
• znajomość podstawowych wzorców projektowych;
 
4.    Specjalista ds. Integracji Systemów
• doświadczenie w integracji systemów (np. przy użyciu ESB, Message Brokers);
• praca ze standardami SOA, REST, SOAP, JMS, CDM;
• zapewnienie bezpieczeństwa w integracji;
• tworzenie testów automatycznych i mock-up’ów;
• znajomość podstawowych wzorców integracyjnych;
• doświadczenie w rozwiązaniach integracyjnych zapewniających High Availability;
 
5.    Inżynier DevOps
• znajomość produktów HashiCorp: Vault, Consul;
• znajomość platform konteneryzacji (HashiCorp Nomad/Kubernetes);
• umiejętność „docker image development”;
• znajomość systemów Linux (preferowany RHEL);
• znajomość sed, awk, python, ruby;
• umiejętność „rpm development”, “bash scripting”;
• znajomość narzędzi do wsparcia procesów CI/CD (Jenkins, Gitlab CI, Nexus, Ansible);
• znajomość serwerów HTTP Reverse Proxy (NGINX, Apache, Fabio);
• wiedza z zakresu zabezpieczenia serwerów aplikacyjnych, systemów operacyjnych (OWASP, ModSecurity, SELinux);
• znajomość protokołów/standardów: TCP/IP, HTTP, SSL/TLS, PKI, x.509;
• wiedza z zakresu implementacji procesów zapewnienia bezpieczeństwa dla systemów i aplikacji;
• umiejętność pracy jako członek zespołu projektowego;
• wymagane doświadczenie budowa / wdrożenie / rozwój platformy konteneryzacji;
• wdrożenie orkiestratorów konteneryzacji;
• budowa rozwiązań konteneryzacji działających multi-site;
• implementacja stosu technologicznego CI/CD;
• tworzenie dokumentacji z wykorzystaniem MS Visio, EnterpriseArchitect, Confluence;
• znajomość serwerów aplikacyjnych (Wildfly, JBoss EAP, Oracle Weblogic);
• umiejętność pracy z narzędziami do obsługi zadań (JIRA);
• wiedza na temat Linuxa, znajomość Shel’a;
• znajomość podstawowych wzorców integracyjnych;
• automatyzacja deployment’u – np. Ansible Tower, Puppet;
 
6.    Programista Machine Learning / AI
• doświadczenie w praktycznym wdrożeniu AI;
• doświadczenie w implementacji algorytmów optymalizujących;
 
7.    Programista Automatyzacji Systemowych (RPA)
• programowanie między innymi w Python, Java, SQL, .Net, VBA;
• znajomość co najmniej jednego z narzędzi AutomationAnywhere, Blue Prism, UiPath, Workfusion;
 
8.    Tester IT
• doświadczenie w testowaniu aplikacji w procesie (opracowanie planu testów i scenariuszy testowych, prowadzenie testów, zgłaszanie niezgodności, retesty);
• prowadzenie wewnętrznych testów akceptacyjnych (FAT), testów regresyjnych, testów akceptacyjnych z użytkownikiem UAT;
• praca z narzędziami do obsługi procesu testów (np. xRay, SilkTest);
• praca z narzędziami do automatyzacji testów (np. Selenium, GatLing, JMeter);
• testowanie wydajności, bezpieczeństwa;
 
9.    Konsultant ds. Wdrożeń IT
• doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT;
• doświadczenie w analizie funkcjonalnej, prowadzeniu szkoleń, testach akceptacyjnych;
• doświadczenie w konfigurowaniu systemu zgodnie z procesami klienta;
• znajomość baz danych, SQL, narzędzi raportowych;
• znajomość UML;
 
10.   Analityk biznesowy
• doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami;
• doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych;
• doświadczenie w analizie systemowa;
• znajomość uml;
• praca w Agile;
 
11. Analityk danych
• udokumentowane doświadczenie w architekturze danych i modelowaniu danych;
• doświadczenie w analizie statystycznej i profilowaniu danych;
• doświadczenie w analizie jakości danych;
• doświadczenie w konsolidacji danych;
• rozumienie relacji i zależności między danymi;
• umiejętność programowania Python / R;
 
12. Specjalista ds. integracji danych
• ekspert w dziedzinie integracji danych;
• doświadczenia z obszaru jakości danych i migracji;
• znajomość procesów ETL (ang. extract, transformation, load) oraz narzędzi ETL;
• umiejętność programowania Python / R;
 
13. Developer Sharepoint
• co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na SharePoint, w tym opracowywanie rozwiązań z wykorzystaniem C# i ASP.NET;
• znajomość HTML, JavaScript, CSS;
• doświadczenie w korzystaniu z usług internetowych przy użyciu SOAP, REST (XML, JSON);
• bardzo dobra znajomość administracji i konfiguracji SharePoint w wersji 2013 i nowszych;
• doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań na platformę SharePoint z wykorzystaniem wbudowanych komponentów;
• dobra znajomość technologii uzupełniających, takich jak: SharePoint Designer, MS Report Builder, Windows Server, MS Exchange Server, MS SQL Server, AD, ADFS, PowerShell;
 
14. Administrator Systemów Atlassian
• doświadczenie w pracy z narzędziami firmy Atlassian – JIRA (Core/Software/Serwice Desk) i Confluence w zakresie rozwoju utrzymania systemów;
• umiejętności administrowania narzędziami JIRA (Core/Software/Serwice Desk) i Confluence na poziomie instalacji, konfiguracji;
• doświadczenie w korzystaniu z wtyczek między innymi: AIO Reports,  ScriptRunner;
• doświadczenie w tworzenie zapytań w oparciu o JQL i SQL;
• podstawowa umiejętność modelowania procesów biznesowych;
• podstawowa znajomość systemu Linux;
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną;
 
15. Programista Access
• budowanie aplikacji na bazie Access;
 
16. Konsultant / programista IBM Maximo
• znajomość IBM Maximo;
• doświadczenie w customazacji aplikacji Maximo – baza danych, aplikacje, wyrażenia warunkowe, centra startow;
• doświadczenie w integracji – SOAP, REST, xml, xsd, struktury danych;
• doświadczenie w programowaniu w języku Java, JavaScript;
• doświadczenie w raportowaniu – SQL, BIRT, Cognos;
• konfiguracja i administracja serwerem IBM Websphere;
 
17. Konsultant / programista ArcGis
• doświadczenie w tworzeniu baz danych geograficznych;
• znajomość produktów ESRI – ArcGIS, ArcMap, ArcGIS Enterprise;
• praca na dużych zbiorach danych za pomocą narzędzi GIS;
• doświadczenie w konfiguracji i programowaniu aplikacji wykorzystujących ArcGis;
 
18. Programista aplikacji rozpływu mocy
• doświadczenie w praktycznym wdrożeniu aplikacji obliczających rozpływ mocy u operatora   systemu elektroenergetycznego (OSD lub OSP);
• doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT;
 
19. Konsultant BIM
• znajomość norm i standardów BIM;
• znajomość PN-EN-ISO-19650-1_2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) Zarządzanie informacjami za pomocą̨     modelowania informacji o budynku Część 1: Koncepcje i zasady;
• znajomość PN-EN-ISO-19650-2_2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) Zarządzanie informacjami za pomocą̨     modelowania informacji o budynku Część 2: Realizacja projektu;
• znajomość ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries;
• znajomość PN-ISO 12006-2 Budownictwo Organizacja informacji związanej z robotami budowlanymi Część 2: Schemat klasyfikacji informacji;
• znajomość ISO 29481-1:2016 Building information models — Information delivery manual — Part 1: Methodology and format;
• wiedza o procesach BIM wraz ze znajomością ról i odpowiedzialności uczestników tych procesów;
• znajomość procesu inwestycyjno-budowlanego dla obiektów kubaturowych jak i liniowych;
• znajomość specyfikacji IFC w wersji 2x3;
• umiejętność tworzenia plików BCF oraz projektowania komunikacji w oparciu o pliki BCF;
• doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych z zastosowaniem metodyki BIM, pełnienie ról BIM Koordynatora i/lub BIM Managera;
• doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów Business Execution Plan (BEP) oraz Exchange Information Requirments (EIR);
• znajomość systemów informacji przestrzennej (np. ArcGIS) pod kątem wykorzystania modeli w formacie IFC w tym środowisku;
 
20. Modeler/Projektant BIM
• umiejętność modelowania obiektowego 3D;
• znajomość narzędzi wykorzystujących standard IFC 2x3;
• umiejętność konfiguracji Model View Definition (MVD) oraz generowania modeli ze środowisk natywnych do formatu IFC w wersji 2x3;
• umiejętność tworzenia modeli BIM w oparciu o chmury punktów;
 
21. Specjalista BIM ds. TLS (Terrain Laser Scanning)
• doświadczenie w skanowania w technologii Terrain Laser Scanning (TLS);
• umiejętność obróbki wyników skanowania w celu optymalizacji i stworzenia finalnej postaci chmury punktów;
 
22. Radca prawny ds. BIM
• posiadanie tytułu radcy prawnego;
• znajomość aspektów prawnych związanych z zastosowaniem metodyki BIM w tym także w     kontekście: własności intelektualnej, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, regulacji dotyczących prawa ochrony konkurencji, RODO;
 
23. Programista/Architekt Power BI
• Znajomość technologii Power BI,
• Znajomość technologii Reporting Services
• Znajomość relacyjnych baz danych
• Umiejętność Tworzenia architektury rozwiązań Power BI
 
24. Projektant / programista hurtowni  danych SAP BW
• doświadczenie w projektowaniu analiz na hurtowni danych,
• dobra znajomość hurtowni SAP BW (wersja 7.4),
• doświadczenie w programowaniu w języku ABAP,
• doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi eksploracji danych (Business Objects, BEx)
 
25. Programista Mozel Fico Express
• doświadczenie w modelowaniu matematycznym problemów optymalizacyjnych, 
• znajomość środowiska FICO - Xpress Optimization Suite,
• umiejętność programowania w języku Mozel,
• znajomość formatu MPS.
 
26. TEST MANAGER
• komunikacja i prowadzenie zespołu testerów (planowanie, koordynacja,  egzekucja)
• znajomość metod analizy wymagań biznesowych, technik tworzenia testów oraz ich egzekucji
• znajomość języków programowania obiektowego (co najmniej 1)
• znajomość co najmniej jednego frameworka BDD do testów automatycznych (Serenity BDD + Cucumber )
• znajomość BDD/TDD jego praktycznego zastosowania, implementacji w istniejących zespołach
• znajomość metodologii projektowania dsdm
• znajomość technik agile
• doświadczenie w zarządzaniu i organizacji testów E2E z uwzględnieniem weryfikacji testów dla aktualnych i nowych przypadków użycia (use cases)
• doświadczenie z obszaru testów manualnych oraz implementacji testów automatycznych
• doświadczenie w pracy z narzędziami JIRA, Confluence oraz Xray/Zephyr/testrail (opcjonalnie)
• komercyjne doświadczenie w pracy z aplikacjami bazodanywymi Oracle
• doświadczenie w komunikacji z zespołem zarządzającym
• umiejętność wdrażania oraz egzekwowania zadań między różnymi zespołami
• praktyczna umiejętność tworzenia strategii oraz dokumentów testów
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Dla nawiązania współpracy ramowej z nami nie jest wymagane pokrycie wszystkich wyżej wymienionych kompetencji.
Jeśli dysponują Państwo innymi niż wymienione kompetencje z sektora IT prośba o wykazanie ich w ofercie.
Wymagania formalne, niezbędne w procesie podpisania umowy ramowej o współpracy:
1. Złożenie oferty biznesowej.
2. Udokumentowanie kompetencji w postaci:
• referencji, wykazu zrealizowanych przez wykonawcę projektów w okresie ostatnich 3 lat,
• CV pracowników obejmujące ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe
• wypełnienie załącznika nr2 - Podsumowanie kompetencji - Umowy Ramowe IT.xlsx
3. Udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym dotyczącej kwestii zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, otwarcia postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Zarząd firmy.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Oferty należy złożyć w formie pisemnej za pomocą listu, osobiście lub poczty elektronicznej na adres:
 
PSE Innowacje sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 132,
02-305 Warszawa
tel. +48 22 242 13 02
e-mail:  wspolpraca.innowacje@pse.pl
 
Ogłoszenie jest bezterminowe.
Oferty będą rozpatrywane do 14 dni od chwili wpływu.