Powrót

Zaproszenie do zawarcia Umowy Ramowej o współpracy w zakresie IT

3 października 2019, 12:51

Zaproszenie do zawarcia Umowy Ramowej o współpracy w zakresie IT

PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i osoby z sektora IT, które posiadają następujące kompetencje:

1.    Programista Oracle

·         dobra znajomość RDMBS Oracle – projektowanie struktur, optymalizacja

·         znajomość transformacji XML, JSON przy użyciu bazy danych, PL/SQL

·         testowanie jednostkowe procedur (np. utPLSQL)

·         dostarczanie zmian db poprzez narzędzia (np. flyway, dbmaintain)

·         Doświadczenie w rozwiązaniach klastrowych, replikacjach

2.    Programista Java

·         programowaniu w języku Java – Spring Framework, JEE

·         znajomość relacyjnych baz danych

·        umiejętność tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych (jUnit)

·        znajomość podstawowych wzorców projektowych

3.    Programista Frontend

·         Angular 2/7, TypeScript, HTML5, lub Javascript

·         znajomość REST API, Json

·         umiejętność tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych (jUnit)

·         znajomość podstawowych wzorców projektowych

4.    Specjalista ds. Integracji Systemów

·         doświadczenie w integracji systemów (np. przy użyciu ESB, Message Brokers)

·         praca ze standardami SOA, REST, SOAP, JMS, CDM

·         zapewnienie bezpieczeństwa w integracji

·         tworzenie testów automatycznych i mock-up’ów

·         znajomość podstawowych wzorców integracyjnych

·         doświadczenie w rozwiązaniach integracyjnych zapewniających High Availability

5.    Inżynier DevOps

·         doświadczenie w automatyzacji CI/CD

·         zarządzanie konfiguracją, wdrażaniem oprogramowania

·         znajomość narzędzi maven, gradle, nexus, ant, jenkins

·         budowa i uruchamianie automatycznej weryfikacji – analiza jakości kodu, celowane testy jednostkowe, SAST

·         wiedza na temat Linuxa, znajomość Shel’a

·         znajomość podstawowych wzorców integracyjnych

·         automatyzacja deployment’u – np. Ansible Tower, Puppet

·         znajomość zagadnienia Konteneryzacji

6.    Programista Machine Learning / AI

·         Doświadczenie w praktycznym wdrożeniu AI

·         doświadczenie w implementacji algorytmów optymalizujących

7.    Programista Automatyzacji Systemowych (RPA)

·         programowanie między innymi w Python, Java, SQL, .Net, VBA

·         znajomość co najmniej jednego z narzędzi AutomationAnywhere, Blue Prism, UiPath, Workfusion,

8.    Tester IT

·         doświadczenie w testowaniu aplikacji w procesie (opracowanie planu testów i scenariuszy testowych, prowadzenie testów, zgłaszanie niezgodności, retesty)

·         Prowadzenie wewnętrznych testów akceptacyjnych (FAT), testów regresyjnych, testów akceptacyjnych z użytkownikiem UAT

·         Praca z narzędziami do obsługi procesu testów (np. xRay, SilkTest)

·         Praca z narzędziami do automatyzacji testów (np. Selenium, GatLing, JMeter)

·         Testowanie wydajności, bezpieczeństwa

9.    Konsultant ds. Wdrożeń IT

·         doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT

·         doświadczenie w analizie funkcjonalnej, prowadzeniu szkoleń, testach akceptacyjnych

·         doświadczenie w konfigurowaniu systemu zgodnie z procesami klienta

·         znajomość baz danych, SQL, narzędzi raportowych

·         znajomość UML

10.   Analityk

       ·         doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami

      ·         doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych

       ·         doświadczenie w analizie systemowa

       ·         znajomość uml

       ·         praca w Agile

 

Dla nawiązania współpracy ramowej z nami nie jest wymagane pokrycie wszystkich wyżej wymienionych kompetencji.

Jeśli dysponują Państwo innymi niż wymienione kompetencje z sektora IT prośba o wykazanie ich w ofercie.

Wymagania formalne, niezbędne w procesie podpisania umowy ramowej o współpracy:

·         Udokumentowanie kompetencji w postaci:

- referencji, wykazu zrealizowanych przez wykonawcę projektów w okresie ostatnich 3 lat,

- CV pracowników obejmujące ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

·         Udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym dotyczącej kwestii zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, otwarcia postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Zarząd firmy.

·         Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej za pomocą listu, osobiście lub poczty elektronicznej na adres:

 

PSE Innowacje sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 132,

02-305 Warszawa

tel. +48 22 242 13 02

e-mail:  wspolpraca.innowacje@pse.pl

 

Oferty będą rozpatrywane do 14 dni od chwili wpływu.