Powrót

Umowy ramowe o współpracy IT

3 października 2019, 12:51

Umowy ramowe o współpracy IT

 

PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym.


Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i osoby z sektora IT, które posiadają następujące kompetencje:
1.    Programista Oracle
·         dobra znajomość RDMBS Oracle – projektowanie struktur, optymalizacja
·         znajomość transformacji XML, JSON przy użyciu bazy danych, PL/SQL
·         testowanie jednostkowe procedur (np. utPLSQL)
·         dostarczanie zmian db poprzez narzędzia (np. flyway, dbmaintain)
·         Doświadczenie w rozwiązaniach klastrowych, replikacjach
2.    Programista Java
·         programowaniu w języku Java – Spring Framework, JEE
·         znajomość relacyjnych baz danych
·        umiejętność tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych (jUnit)
·        znajomość podstawowych wzorców projektowych
3.    Programista Frontend
·         Angular 2/7, TypeScript, HTML5, lub Javascript
·         znajomość REST API, Json
·         umiejętność tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych (jUnit)
·         znajomość podstawowych wzorców projektowych
4.    Specjalista ds. Integracji Systemów
·         doświadczenie w integracji systemów (np. przy użyciu ESB, Message Brokers)
·         praca ze standardami SOA, REST, SOAP, JMS, CDM
·         zapewnienie bezpieczeństwa w integracji
·         tworzenie testów automatycznych i mock-up’ów
·         znajomość podstawowych wzorców integracyjnych
·         doświadczenie w rozwiązaniach integracyjnych zapewniających High Availability
5.    Inżynier DevOps
·         doświadczenie w automatyzacji CI/CD
·         zarządzanie konfiguracją, wdrażaniem oprogramowania
·         znajomość narzędzi maven, gradle, nexus, ant, jenkins
·         budowa i uruchamianie automatycznej weryfikacji – analiza jakości kodu, celowane testy jednostkowe, SAST
·         wiedza na temat Linuxa, znajomość Shel’a
·         znajomość podstawowych wzorców integracyjnych
·         automatyzacja deployment’u – np. Ansible Tower, Puppet
·         znajomość zagadnienia Konteneryzacji
6.    Programista Machine Learning / AI
·         Doświadczenie w praktycznym wdrożeniu AI
·         doświadczenie w implementacji algorytmów optymalizujących
7.    Programista Automatyzacji Systemowych (RPA)
·         programowanie między innymi w Python, Java, SQL, .Net, VBA
·         znajomość co najmniej jednego z narzędzi AutomationAnywhere, Blue Prism, UiPath, Workfusion,
8.    Tester IT
·         doświadczenie w testowaniu aplikacji w procesie (opracowanie planu testów i scenariuszy testowych, prowadzenie testów, zgłaszanie niezgodności, retesty)
·         Prowadzenie wewnętrznych testów akceptacyjnych (FAT), testów regresyjnych, testów akceptacyjnych z użytkownikiem UAT
·         Praca z narzędziami do obsługi procesu testów (np. xRay, SilkTest)
·         Praca z narzędziami do automatyzacji testów (np. Selenium, GatLing, JMeter)
·         Testowanie wydajności, bezpieczeństwa
9.    Konsultant ds. Wdrożeń IT
·         doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT
·        doświadczenie w analizie funkcjonalnej, prowadzeniu szkoleń, testach akceptacyjnych
·         doświadczenie w konfigurowaniu systemu zgodnie z procesami klienta
·         znajomość baz danych, SQL, narzędzi raportowych
·         znajomość UML
10.   Analityk
·         doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami
·         doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych
·         doświadczenie w analizie systemowa
·         znajomość uml
       ·         praca w Agile
11. Programista aplikacji rozpływu mocy
·         doświadczenie w praktycznym wdrożeniu aplikacji obliczających rozpływ mocy u operatora   systemu elektroenergetycznego (OSD lub OSP)
·         doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT
12. Konsultant BIM:
·         Znajomość norm i standardów BIM w tym:
·         PN-EN-ISO-19650-1_2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) Zarządzanie informacjami za pomocą     modelowania informacji o budynku Część 1: Koncepcje i zasady
·         PN-EN-ISO-19650-2_2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) Zarządzanie informacjami za pomocą     modelowania informacji o budynku Część 2: Realizacja projektu
·         ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries
·         PN-ISO 12006-2 Budownictwo Organizacja informacji związanej z robotami budowlanymi Część 2: Schemat klasyfikacji informacji
·         ISO 29481-1:2016 Building information models — Information delivery manual — Part 1: Methodology and format
·         Wiedza o procesach BIM wraz ze znajomością ról i odpowiedzialności uczestników tych     procesów.
·         Znajomość procesu inwestycyjno-budowlanego dla obiektów kubaturowych jak i liniowych.
·         Znajomość specyfikacji IFC w wersji 2x3.
·         Umiejętność tworzenia plików BCF oraz projektowania komunikacji w oparciu o pliki BCF.
·         Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych z zastosowaniem metodyki BIM, pełnienie ról BIM Koordynatora i/lub BIM    Managera.
·         Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów Business Execution Plan (BEP) oraz Exchange Information Requirments (EIR).
·         Znajomość systemów informacji przestrzennej (np. ArcGIS) pod kątem wykorzystania modeli w formacie IFC w tym środowisku.
13. Modeler/Projektant BIM
·         Umiejętność modelowania obiektowego 3D.
·         Znajomość narzędzi wykorzystujących standard IFC 2x3.
·         Umiejętność konfiguracji Model View Definition (MVD) oraz generowania modeli ze środowisk natywnych do formatu IFC w wersji 2x3.
·         Umiejętność tworzenia modeli BIM w oparciu o chmury punktów.
14. Specjalista BIM ds. TLS (Terrain Laser Scanning)
·         Doświadczenie w skanowania w technologii Terrain Laser Scanning (TLS).
·         Umiejętność obróbki wyników skanowania w celu optymalizacji i stworzenia finalnej postaci chmury punktów.
15. Radca prawny ds. BIM
·         Posiadanie tytułu radcy prawnego
·         Znajomość aspektów prawnych związanych z zastosowaniem metodyki BIM w tym także w     kontekście:
          I. własności intelektualnej,
      II. Prawa budowlanego,
         III. Prawa zamówień publicznych,
         IV. regulacji dotyczących prawa ochrony konkurencji,
          V. RODO.

 

 

Dla nawiązania współpracy ramowej z nami nie jest wymagane pokrycie wszystkich wyżej wymienionych kompetencji.

Jeśli dysponują Państwo innymi niż wymienione kompetencje z sektora IT prośba o wykazanie ich w ofercie.

Wymagania formalne, niezbędne w procesie podpisania umowy ramowej o współpracy:

·         Udokumentowanie kompetencji w postaci:

- referencji, wykazu zrealizowanych przez wykonawcę projektów w okresie ostatnich 3 lat,

- CV pracowników obejmujące ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

·         Udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym dotyczącej kwestii zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, otwarcia postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Zarząd firmy.

·         Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej za pomocą listu, osobiście lub poczty elektronicznej na adres:

 

PSE Innowacje sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 132,

02-305 Warszawa

tel. +48 22 242 13 02

e-mail:  wspolpraca.innowacje@pse.pl

 

Ogłoszenie jest bezterminowe. Oferty będą rozpatrywane do 14 dni od chwili wpływu.