Powrót

Umowy ramowe o współpracy Badanie i Rozwój

18 listopada 2019, 10:56

Umowy ramowe o współpracy Badanie i Rozwój

 

PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii, rozwiązań rynkowych i informatycznych w sektorze elektroenergetycznym, wspierając w tych obszarach operatora sieci przesyłowej - PSE S.A.

 

Z uwagi na charakter świadczonych usług, często badawczo-rozwojowy lub ekspercki, jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami i jednostkami naukowymi mogącymi nas wesprzeć w realizacji zadań i prac projektowych.

 

Zapraszamy i zachęcamy do współpracy wszystkie instytucje oraz organizacje posiadające kompetencje wpisujące się w zakres naszej działalności, skupiającej się wokół następujących obszarów:

 

Big Data

 • Analizy zbiorów danych
 • Wieloaspektowe formy i metodyki prognozowania
 • Optymalizacja

 

Analizy techniczne i ekonomiczne

 • Perspektywiczne analizy systemów energetycznych
 • Analizy prospołecznych rozwiązań energetycznych oraz oddziaływań inwestycji sieciowych
 • Oceny bezpieczeństwa pracy sieci i optymalizacji wykorzystania majątku sieciowego
 • Modelowanie sieci w stanach ustalonych i dynamicznych

 

Transformacja Biznesowa

 • Analizy i modelowanie procesów biznesowych
 • Budowa i rozwój nowych modeli rynku i funkcjonowania KSE
 • Koncepcje i wsparcie wdrażania regulacji krajowych i europejskich

 

Rozwój Innowacji

 • Rozwój innowacyjnych rozwiązań wspierających prowadzenie ruchu, eksploatację sieci i bilansowanie systemu przesyłowego
 • Zarządzanie projektami pilotażowymi

 

Zarządzanie strategiczne

 • Długoterminowa wizja rozwoju rynku energii i funkcjonowania KSE

 

Konsultant / programista ArcGis

 • doświadczenie w tworzeniu baz danych geograficznych;
 • znajomość produktów ESRI – ArcGIS, ArcMap, ArcGIS Enterprise;
 • praca na dużych zbiorach danych za pomocą narzędzi GIS;
  doświadczenie w konfiguracji i programowaniu aplikacji wykorzystujących ArcGis;

 

 Konsultant BIM

 • znajomość norm i standardów BIM;
 • znajomość PN-EN-ISO-19650-1_2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) Zarządzanie informacjami za pomocą̨ modelowania informacji o budynku Część 1: Koncepcje i zasady;
 • znajomość PN-EN-ISO-19650-2_2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) Zarządzanie informacjami za pomocą̨     modelowania informacji o budynku Część 2: Realizacja projektu;
 • znajomość ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries;
 • znajomość PN-ISO 12006-2 Budownictwo Organizacja informacji związanej z robotami budowlanymi Część 2: Schemat klasyfikacji informacji;
 • znajomość ISO 29481-1:2016 Building information models — Information delivery manual — Part 1: Methodology and format;
 • wiedza o procesach BIM wraz ze znajomością ról i odpowiedzialności uczestników tych procesów;
 • znajomość procesu inwestycyjno-budowlanego dla obiektów kubaturowych jak i liniowych;
 • znajomość specyfikacji IFC w wersji 2x3;
 • umiejętność tworzenia plików BCF oraz projektowania komunikacji w oparciu o pliki BCF;
 • doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych z zastosowaniem metodyki BIM, pełnienie ról BIM Koordynatora i/lub BIM Managera;
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów Business Execution Plan (BEP) oraz Exchange Information Requirments (EIR);
 • znajomość systemów informacji przestrzennej (np. ArcGIS) pod kątem wykorzystania modeli w formacie IFC w tym środowisku;

 

Modeler/Projektant BIM

 • umiejętność modelowania obiektowego 3D;
 • znajomość narzędzi wykorzystujących standard IFC 2x3;
 • umiejętność konfiguracji Model View Definition (MVD) oraz generowania modeli ze środowisk natywnych do formatu IFC w wersji 2x3;
 • umiejętność tworzenia modeli BIM w oparciu o chmury punktów;

 

Specjalista BIM ds. TLS (Terrain Laser Scanning)

 • doświadczenie w skanowania w technologii Terrain Laser Scanning (TLS);
 • umiejętność obróbki wyników skanowania w celu optymalizacji i stworzenia finalnej postaci chmury punktów;

 

Radca prawny ds. BIM

 • posiadanie tytułu radcy prawnego;
 • znajomość aspektów prawnych związanych z zastosowaniem metodyki BIM w tym także w kontekście: własności intelektualnej, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, regulacji dotyczących prawa ochrony konkurencji, RODO;

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Warunkiem formalnym możliwości rozpoczęcia współpracy jest podpisanie umowy ramowej, dostępnej i możliwej do pobrania na witrynie internetowej PSE Innowacje.

 

Do nawiązania współpracy ramowej z nami nie jest wymagane pokrycie wszystkich wyżej wymienionych kompetencji.
Jeśli dysponują Państwo innymi niż wymienione kompetencje z sektora IT prośba o wykazanie ich w ofercie.
Wymagania formalne, niezbędne w procesie podpisania umowy ramowej o współpracy:
1. Złożenie oferty biznesowej.
2. Udokumentowanie kompetencji w postaci:
• referencji, wykazu zrealizowanych przez wykonawcę projektów w okresie ostatnich 3 lat,
• CV pracowników obejmujące ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe
• wypełnienie załącznika nr2 - Podsumowanie kompetencji - Umowy Ramowe BIR.xlsx
3. Udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym dotyczącej kwestii zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, otwarcia postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Zarząd firmy.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej za pomocą listu, osobiście lub poczty elektronicznej na adres:

 

PSE Innowacje sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 132,
02-305 Warszawa
tel. +48 22 242 13 02
e-mail:  wspolpraca.innowacje@pse.pl

 

Ogłoszenie jest bezterminowe.
Oferty będą rozpatrywane do 14 dni od chwili wpływu.