Powrót

Umowy ramowe o współpracy Badanie i Rozwój

18 listopada 2019, 10:56

Umowy ramowe o współpracy Badanie i Rozwój

 

PSE Innowacje sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii, rozwiązań rynkowych i informatycznych w sektorze elektroenergetycznym, wspierając w tych obszarach operatora sieci przesyłowej - PSE S.A.

 

Z uwagi na charakter świadczonych usług, często badawczo-rozwojowy lub ekspercki, jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami i jednostkami naukowymi mogącymi nas wesprzeć w realizacji zadań i prac projektowych.

 

Zapraszamy i zachęcamy do współpracy wszystkie instytucje oraz organizacje posiadające kompetencje wpisujące się w zakres naszej działalności, skupiającej się wokół następujących obszarów:

 

Big Data

·         Analizy zbiorów danych

·         Wieloaspektowe formy i metodyki prognozowania

·         Optymalizacja

 

Analizy techniczne i ekonomiczne

·         Perspektywiczne analizy systemów energetycznych

·         Analizy prospołecznych rozwiązań energetycznych oraz oddziaływań inwestycji sieciowych

·         Oceny bezpieczeństwa pracy sieci i optymalizacji wykorzystania majątku sieciowego

·         Modelowanie sieci w stanach ustalonych i dynamicznych

 

Transformacja Biznesowa

·         Analizy i modelowanie procesów biznesowych

·         Budowa i rozwój nowych modeli rynku i funkcjonowania KSE

·         Koncepcje i wsparcie wdrażania regulacji krajowych i europejskich

 

Rozwój Innowacji

·         Rozwój innowacyjnych rozwiązań wspierających prowadzenie ruchu, eksploatację sieci i bilansowanie systemu przesyłowego

·         Zarządzanie projektami pilotażowymi

 

Zarządzanie strategiczne

·         Długoterminowa wizja rozwoju rynku energii i funkcjonowania KSE

 

Warunkiem formalnym możliwości rozpoczęcia współpracy jest podpisanie umowy ramowej, dostępnej i możliwej do pobrania na witrynie internetowej PSE Innowacje.

 

Dla nawiązania współpracy ramowej z nami nie jest wymagane pokrycie wszystkich wyżej wymienionych kompetencji.
Jeśli dysponują Państwo innymi niż wymienione kompetencje z sektora IT prośba o wykazanie ich w ofercie.
Wymagania formalne, niezbędne w procesie podpisania umowy ramowej o współpracy:
1. Złożenie oferty biznesowej.
2. Udokumentowanie kompetencji w postaci:
• referencji, wykazu zrealizowanych przez wykonawcę projektów w okresie ostatnich 3 lat,
• CV pracowników obejmujące ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe
• wypełnienie załącznika nr2 - Podsumowanie kompetencji - Umowy Ramowe IT.xlsx
3. Udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym dotyczącej kwestii zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, otwarcia postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Zarząd firmy.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Oferty należy złożyć w formie pisemnej za pomocą listu, osobiście lub poczty elektronicznej na adres:
 
PSE Innowacje sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 132,
02-305 Warszawa
tel. +48 22 242 13 02
e-mail:  wspolpraca.innowacje@pse.pl
 
Ogłoszenie jest bezterminowe.
Oferty będą rozpatrywane do 14 dni od chwili wpływu.